Åre SLK:s årsmöte

Tisdag den 15 november 2022 kl 19:00 på Nationalarenan

Image

Åre Slalomklubbs verksamhets- och årsberättelse hittar ni här så småningom.

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Föredragningslistans godkännande
7. Styrelseberättelse
8. Sektionernas berättelser

  • Alpina Kommitténs rapport
  • Freestyle Kommitténs rapport
  • Fotbollssektionens rapport
  • Seglingssektionens rapport

9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande för ett år
13. Val av tre styrelseledamöter för två år
14. Fyllnadsval av en styrelseledamot för ett år
15. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
16. Val av två revisorer för ett år
17. Val av en revisorssuppleant
18. Val av valberedningskommitté
19. Val av fotbollssektion
20. Val av seglingssektion
21. Val av Tävlings- och Organisationskommitté
22. Årsavgifter 2023-2024
23. Övriga frågor
24. Avslutning