Åre SLK:s årsmöte

Tisdag den 17 november 2020 kl 19:00 via Teams

Image

Medlemmar som vill delta i årsmötet via Teams, skicka email SENAST måndag 16/11 till info@are-slk.se för att få inbjudan.
Åre Slalomklubbs verksamhets- och årsberättelse hittar ni här!

FÖREDRAGNINGSLISTA
1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna
4. Val av sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän
6. Föredragningslistans godkännande
7. Styrelseberättelse
8. Sektionernas berättelser

  • Alpina Kommitténs rapport
  • Freestyle Kommitténs rapport
  • Fotbollssektionens rapport
  • Seglingssektionens rapport

9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande för ett år, valberedningen föreslår omval på Birgitta Wikström
13. Val av tre styrelseledamöter för två år, valberedningen föreslår omval på Martina Fortkord, Karin Sundberg och Anja Skålén.
14. Val av två styrelsesuppleanter för ett år, valberedningen föreslår nyval på Anette Zeitz och Andreas Lindblom.
15. Val av två revisorer för ett år, valberedningen föreslår omval på Barbro Dahlbeck och Karin Gunneriusson.
16. Val av en revisorssuppleant, valberedningen föreslår omval på Eva Albin.
17. Val av valberedningskommitté, föreslås omval på Håkan Johansson (sammankallande) och nyval på Pia Lyrén och Micke Kallström.
18. Val av fotbollssektion, valberedningen föreslår omval på Mikael Skålén(sammankallande), Jonas Fagergren, Niklas Edbjörk, Thomas Christiansson och Jessica Bakkan.
19. Val av seglingssektion, valberedningen föreslår omval på åse Angland Lindvall (sammankallande), Jakob Lindvall, Magnus de Brito, Ida Carlsén, Vilma Lindell och Hanna Mossfeldt och nyval på Johan Pettersson, Kaj Linde och Tommy Lundgren.
20. Val av Tävlings- och Organisationskommitté, styrelsen som har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till sektionerna.
21. Årsavgifter 2021-2022
22. Övriga frågor
23. Avslutning